Dokumentai
Planavimo dokumentai Dydis
Strateginis planas 2023 - 2025 m. 330.08 KB
2023-2025 m. m. ugdymo planas 1.3 MB
2023-2024 mokslo metų veiklos planas 847.79 KB
2020-2024 metų korupcijos prevencijos programa ir programos įgyvendinimo priemonių planas 886.22 KB
Finansinės ataskaitos Dydis
2024 metų ataskaitos
2024 m. 3 mėnesių informacija 2024-03-31 d. duomenys 0.99 MB
2023 metų ataskaitos
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 2.24 MB
2023 m. 9 mėnesių informacija 2023-09-30 d. duomenys 949.18 KB
2023 m. 6 mėnesių informacija 2023-06-30 d. duomenys 950.84 KB
2023 m. 3 mėnesių informacija 2023-03-31 d. duomenys 971.63 KB
2022 metų ataskaitos
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 8.35 MB
2022 m. 9 mėnesių informacija 2022-09-30 d. duomenys 664.12 KB
2022 m. 6 mėnesių informacija 2022-06-30 d. duomenys 653.91 KB
2022 m. 3 mėnesių informacija 2022-03-31 d. duomenys 642.21 KB
2021 metų ataskaitos
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 8.05 MB
2021 m. 9 mėnesių informacija 2021-09-30 d. duomenys 1.27 MB
2021 m. 6 mėnesių informacija 2021-06-30 d. duomenys 1.73 MB
2021 m. 3 mėnesių informacija 2021-03-31 d. duomenys 1.74 MB
2020 metų ataskaitos
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 9.42 MB
2020 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas ir ataskaitų rinkinys 2.1 MB
2020 m. 9 mėnesių informacija pagal 2020-09-30 d. duomenis 1.32 MB
2020 m. 6 mėnesių informacija pagal 2020-06-30 d. duomenis 6.77 MB
2020 m. 3 mėnesių informacija pagal 2020-03-31 d. duomenis 1.17 MB
2019 metų ataskaitos
2019 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas ir ataskaitų rinkinys 9.79 MB
2019 m. 9 mėnesių informacija pagal 2019-09-30 d. duomenis 1.26 MB
2019 m. 6 mėnesių informacija pagal 2019-06-30 d. duomenis 1.24 MB
2019 m. 3 mėnesių informacija pagal 2019-03-31 d. duomenis 1.28 MB
2018 metų ataskaitos
2018 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2.73 MB
2018 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 540.31 KB
2018 m. 9 mėnesių informacija pagal 2018-09-31 d. duomenis 1.73 MB
2018 m. 6 mėnesių informacija pagal 2018-06-30 d. duomenis 1.45 MB
2018 m. 3 mėnesių informacija pagal 2018-03-31 d. duomenis 5.65 MB
2017 metų ataskaitos
2017 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas ir ataskaitų rinkinys. 7.12 MB
2017 m. 9 mėnesių informacija pagal 2017-09-31 d. duomenis 1.75 MB
2017 m. 6 mėnesių informacija pagal 2017-06-30 d. duomenis 5.24 MB
2017 m. 3 mėnesių informacija pagal 2017-03-30 d. duomenis 6.27 MB
2016 metų ataskaitos
2016 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 5.75 MB
2016 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 16.47 MB
2016 m. 9 mėnesių informacija pagal 2016-09-30 d. duomenis 6.32 MB
2016 m. 6 mėnesių informacija pagal 2016-06-30 d. duomenis 2.72 MB
2016 m. 3 mėnesių informacija pagal 2016-03-30 d. duomenis 6.13 MB
2015 metų ataskaitos
2015 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1.66 MB
2015 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 4.8 MB
2015 m. 9 mėnesių informacija pagal 2015-09-30 d. duomenis 6.16 MB
2015 m. 6 mėnesių informacija pagal 2015-06-30 d. duomenis 2.87 MB
Mokinių maitinimas Dydis
Valgiaraštis 3.8 MB
Prašymai Dydis
Priėmimas į gimnazija
Tėvų prašymas dėl priėmimo į pirmą gimnazijos klasę (word) 15.5 KB
Tėvų prašymas dėl priėmimo į pirmą gimnazijos klasę (PDF) 359.05 KB
Mokinio prašymas dėl priėmimo į pirmą gimnazijos klasę (word) 15.35 KB
Mokinio prašymas dėl priėmimo į pirmą gimnazijos klasę (PDF) 359.05 KB
Biudžetas Dydis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 2.13 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022 2.11 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 1.93 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2020 2.1 MB
Viešieji pirkimai Dydis
Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos viešųjų pirkimų taisyklės 595.33 KB
2024 m. viešieji pirkimai
2024 metų pirkimų planas 400.73 KB
2023 m. viešieji pirkimai
2023 metų pirkimų planas 389.43 KB
2023 metų pirkimų plano papildymas (TŪM) 480.2 KB
2023 metų pirkimų plano papildymas (Vadovėliai) 357.45 KB
2022 metų pirkimų planas
2022 metų pirkimų planas 391.47 KB
2022 metų pirkimų plano papildymas 154.76 KB
2022 metų pirkimų plano papildymas 323.19 KB
2021 m. viešieji pirkimai
2021 metų pirkimų planas 395.2 KB
2020 m. viešieji pirkimai
2020 metų pirkimų planas 388.53 KB
2020 metų pirkimų plano papildymas 199.67 KB
2019 m. viešieji pirkimai
2019 metų pirkimų planas 390.22 KB
2019 metų pirkimų plano papildymas 161.26 KB
2018 m. viešieji pirkimai
2018 metų pirkimų planas 384.47 KB
Nuostatai Dydis
Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos nuostatai  260.45 KB
Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 578.59 KB
Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 460.27 KB
Gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas 374.09 KB
Mokinio elgesio taisyklės 283.49 KB
Mokinių priėmimo/išvykimo ir paskirstymo į klases tvarkos aprašas 280.6 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 1.18 MB
Elektroninio dienyno TAMO pildymo tvarkos aprašas 333.1 KB
Mokinių pažintinių, edukacinių ir profesinio orientavimo išvykų organizavimo ir joms skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašas 227.37 KB
Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 446.17 KB
Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 227.13 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo  gimnazijoje tvarkos aprašas 546.8 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 203.66 KB
Mokinių uniformos dėvėjimo taisyklės 201.12 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka 379.31 KB
Sveikatos priežiūros organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 24.77 KB
Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 127 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas. 169.03 KB
Gimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 221.91 KB
Asmens duomenų tvarkymo politika 210.22 KB
Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas 2.05 MB
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 332.35 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 437.78 KB
Gimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 221.91 KB
Metų gimnazisto rinkimų nuostatai 197 KB
Buhalterinės apskaitos vadovas 556.74 KB
Vidaus kontrolės politika 434.21 KB
Finansų kontrolės taisyklės 256.25 KB
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 431.77 KB
Veiklos darbų pasiskirstymas tarp gimnazijos vadovų 194.22 KB
Lietuvių kalbos ugdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 287.55 KB
Įsakymas dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti ar neserga Covid-19 liga, sveikatos patikrinimų 120.89 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas 370.12 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje 390.5 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo aprašas 584.47 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 409.71 KB
Švietimo stebėsenos tvarkos aprašas 298.49 KB
Pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 387.91 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 521.8 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 204.93 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 630.09 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 202.74 KB
Socialinio pedagogo  pareigybės aprašas 202.85 KB
Skaityklos bibliotekininko pareigybės aprašymas 28.7 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 208.26 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 438.51 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 193.44 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 194.51 KB
Sargo pareigybės aprašymas 513.78 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 206.48 KB
Mokytojų pareigybių aprašymas Nr.1-12 9.62 MB
Mokytojų pareigybių aprašymas Nr.13-27 11.43 MB
Mokytojų pareigybių aprašymas Nr.1-3 2.46 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 378.2 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 205.93 KB
TŪM projekto veiklų koordinatoriaus pareigybės aprašymas 198.83 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 196.14 KB
Korupcijos prevencija Dydis
2020-2024 metų korupcijos prevencijos programa ir programos įgyvendinimo priemonių planas 886.22 KB
Apgaulės ir korupcijos prevencijos aprašas 274.18 KB
Civilinė sauga Dydis
Civilinės saugos valdymo planas 1.18 MB
Ekstremaliųjų situacijų 2020-2022 m. prevencijos priemonių planas 415.54 KB
Apie gimnaziją Dydis
Apie Ukmergės Antano Smetonos gimnaziją 1.28 MB
Knyga. Ukmergės Antano Smetonos gimnazija: atodangos (1-50 puslapiai) 16.52 MB
Duomenų apsauga Dydis
Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas 2.05 MB
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 332.35 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 437.78 KB
Gimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 221.91 KB
Sveikatos priežiūra Dydis
Dėl vaiko sveikatos pažymėjimo 120.88 KB
Mityba šaltuoju metų laiku 418.62 KB
Saugi vasara 38.08 KB
Himnas Dydis
Himno garso takelis 3.56 MB
Kiti dokumentai Dydis
Knyga Antano Smetonos gimnazijos istorija 285.9 KB
Patalpų užimtumo grafikai Dydis
Aktų salės užimtumo grafikas 2023-2024 m.m. 433.48 KB
Sporto salės užimtumo grafikas 2023-2024 m.m. 526.47 KB
Pasiekimai olimpiadose Dydis
2023-2024 m. m. Ukmergės rajono mokinių dalykinių olimpiadų rezultatai
Istorijos olimpiados rezultatai 211.32 KB
Lietuvių k. ir literatūros olimpiados rezultatai 9-10 kl. 206.98 KB
Matematikos olimpiados rezultatai 210.23 KB
Lietuvių k. ir literatūros olimpiados 11-12 kl. rezultatai 203.58 KB
Informatikos olimpiados rezultatai 297.4 KB
Chemijos olimpiados rezultatai 730.66 KB
Jaunųjų filologų konkursas 364.88 KB
Prancūzų kalbos olimpiada 385.68 KB
Biologijos olimpiada 668.99 KB
Anglų kalbos olimpiada 11 kl. 386.74 KB
Fizikos olimpiada 96.45 KB
Rusų (užsienio) kalbos olimpiada 401.22 KB
2022-2023 m. m. Ukmergės rajono mokinių dalykinių olimpiadų rezultatai
Fizikos olimpiados rezultatai I-IV klasės 374.45 KB
Lietuvių k. olimpiados 9-10 kl. rezultatai 204.69 KB
Matematikos olimpiados rezultatai 214.13 KB
Meninio skaitymo konkurso 9-12 kl. rezultatai 383.25 KB
Informatikos olimpiados rezultatai I-IV klasės 301.27 KB
Filologų konkurso rezultatai 203.68 KB
Istorijos olimpiados rezultatai 212.22 KB
Biologijos rezultatai I-IV klasės 365.37 KB
Chemijos rezultatai I-IV klasės 357.56 KB
Anglų kalbos konkurso 9-10 kl. rezultatai 355.76 KB
Anglų kalbos olimpiados 11 kl. rezultatai 179.26 KB
Dailės olimpiados rezultatai 205.73 KB
2021-2022 m. m. Ukmergės rajono mokinių dalykinių olimpiadų rezultatai
Chemijos olimpiados rezultatai I-IV klasės 1.66 MB
Anglų kalbos olimpiados rezultatai III klasės 814.01 KB
Filologų konkurso rezultatai 190.67 KB
Fizikos olimpiados rezultatai I-IV klasės 194.46 KB
Anglų kalbos konkurso 9-10 kl. rezultatai 707.39 KB
Meninio skaitymo konkurso 9-12 kl. rezultatai 305.33 KB
Matematikos olimpiados rezultatai 219.55 KB
Lietuvių k. olimpiados 9-10 kl. rezultatai 185.56 KB
Lietuvių k. olimpiados 11-12 kl. rezultatai 185.42 KB
Istorijos olimpiados rezultatai 225.67 KB
Dailės olimpiados rezultatai 206.1 KB
2020-2021 m. m. Ukmergės rajono mokinių dalykinių olimpiadų rezultatai
Anglų kalbos rezultatai I-II klasės 104.47 KB
Istorijos rezultatai I-IV klasės 279.93 KB
Dailės rezultatai I-IV klasės 441.48 KB
Jaunųjų filologų konkursas I-IV klasės 194.89 KB
2019-2020 m. m. Ukmergės rajono mokinių dalykinių olimpiadų rezultatai
Anglų kalbos rezultatai III klasės 278.66 KB
Anglų kalbos rezultatai I-II klasės 694.83 KB
Chemijos rezultatai I-IV klasės 307.58 KB
Biologijos rezultatai I-IV klasės 109.18 KB
Istorijos rezultatai I-IV klasės 351.08 KB
Rusų kalbos  rezultatai I-IV klasės 172.7 KB
Matematikos rezultatai I-IV klasės 186.21 KB
Fizikos rezultatai I-IV klasės 189.62 KB
Lietuviu gimtosios kalbos ir literaturos rezultatai I-IV klasės 178.18 KB
Meninio skaitymo konkursas I-IV  klasės 100.67 KB
Jaunųjų filologų konkursas Jaunųjų filologų konkursas I-IV klasės 177.58 KB
Dainų dainelės konkursas I-IV klasės 362.34 KB
2018-2019 m.m. Ukmergės rajono mokinių dalykinių olimpiadų rezultatai
Anglų kalbos rezultatai III klasės 247.74 KB
Chemijos rezultatai I-IV klasės 118.22 KB
Rusų kalbos  rezultatai I-IV klasės 217.33 KB
2017-2018 m. m. Ukmergės rajono mokinių dalykinių olimpiadų rezultatai
Anglų kalbos rezultatai III klasės 146.72 KB
Anglų kalbos rezultatai I-II klasės 297.73 KB
Biologijos rezultatai I-IV klasės 284.44 KB
Chemijos rezultatai I-IV klasės 47.2 KB
Rusų kalbos  rezultatai I-IV klasės 341.54 KB
Dailės rezultatai I-IV klasės 336.24 KB
Geografijos rezultatai I-IV  klasės 217.7 KB
Chemijos rezultatai I-IV klasės 47.2 KB
2016-2017 m. m. Ukmergės rajono mokinių dalykinių olimpiadų rezultatai
Geografijos rezultatai I-IV  klasės 269.34 KB
Matematikos rezultatai I-IV klasės 90.76 KB
Istorijos rezultatai I-IV  klasės 159.55 KB
Lietuviu gimtosios kalbos ir literaturos rezultatai I-IV  klasės 43.21 KB
Anglų kalbos rezultatai I-II klasės 33.35 KB
Informatikos  rezultatai III - IV klasės 23.83 KB
Biologijos rezultatai I-IV klasės 31.19 KB
Chemijos rezultatai I-IV klasės 47.2 KB
Fizikos rezultatai I-IV klasės 25.39 KB
Dailės rezultatai I-IV  klasės 39.89 KB
Meninio skaitymo konkursas I-IV klasės 43.65 KB
Rusų kalbos rezultatai I-IV klasės 32.76 KB
2015-2016 m. m. Ukmergės rajono mokinių dalykinių olimpiadų rezultatai
Geografijos rezultatai I-IV  klasės 137.1 KB
Matematikos rezultatai I-IV klasės 122.4 KB
Istorijos rezultatai I-IV  klasės 92.37 KB
Anglų kalbos rezultatai III klasės 48.5 KB
Anglų kalbos rezultatai I-II klasės 45.5 KB
Informatikos  rezultatai III - IV klasės 42.87 KB
Biologijos rezultatai I-IV klasės 39.87 KB
Chemijos rezultatai I-IV klasės 54.52 KB
Fizikos rezultatai I-IV klasės 43.76 KB
Dailės rezultatai I-IV  klasės 80.5 KB
2014-2015 m. m. Ukmergės rajono mokinių dalykinių olimpiadų rezultatai
Geografijos rezultatai 1-4  klasės 202.56 KB
Lietuviu gimtosios kalbos ir literaturos rezultatai 1-4  klasės 42.83 KB
Dailės rezultatai 1-4  klasės 37.27 KB
Istorijos rezultatai 1-4  klasės 272.85 KB
Fizikos rezultatai 1-4 klasės 48.52 KB
Anglų kalbos rezultatai 3 klasės 47.77 KB
Biologijos rezultatai 1-4 klasės 42.95 KB
Matematikos rezultatai 1-4 klasės 82.83 KB
Chemijos rezultatai 1-4 klasės 41.99 KB
Informatikos  rezultatai 3 - 4 klasės 22.28 KB
Meninio skaitymo konkursas 1-4 klasės 16.07 KB
2013-2014 m. m. Ukmergės rajono mokinių dalykinių olimpiadų rezultatai
Geografijos rezultatai 1-4  klasės 43.59 KB
Dailės rezultatai 1-4  klasės 31.82 KB
Muzikos rezultatai 1-4  klasės 33.83 KB
Istorijos rezultatai 1-4  klasės 52.01 KB
Fizikos rezultatai 1-4 klasės 39.8 KB
Anglų kalbos rezultatai 2-3 klasės 47.63 KB
Biologijos rezultatai 1-4 klasės 35.37 KB
Matematikos rezultatai 1-4 klasės 70.01 KB
Chemijos rezultatai 1-4 klasės 165.51 KB
Informatikos  rezultatai 3 - 4 klasės 20.05 KB
Rusų kalbos rezultatai 1-4  klasės 35.19 KB
Prancūzų kalbos rezultatai 1-4  klasės 35.5 KB
2012-2013 m. m. Ukmergės rajono mokinių dalykinių olimpiadų rezultatai
Informacinių technologijų rezultatai 1-4  klasės 57.69 KB
Geografijos rezultatai 1-4  klasės 36.48 KB
Lietuviu gimtosios kalbos ir literaturos rezultatai 1-4  klasės 39.2 KB
Dailės rezultatai 1-4  klasės 43.66 KB
Muzikos rezultatai 1-4  klasės 30.98 KB
Istorijos rezultatai 1-4  klasės 43.63 KB
Fizikos rezultatai 1-4 klasės 37.45 KB
Anglų kalbos rezultatai 3 klasės 42.73 KB
Biologijos rezultatai 1-4 klasės 48.86 KB
Matematikos rezultatai 1-4 klasės 80.83 KB
Chemijos rezultatai 1-4 klasės 36.95 KB
Informatikos  rezultatai 3 - 4 klasės 21.64 KB
2011-2012 m. m. Ukmergės rajono mokinių dalykinių olimpiadų rezultatai
Istorijos rezultatai 1-4  klasės 36.09 KB
Dailės rezultatai 1-4  klasės 38.15 KB
Anglų kalbos rezultatai 1-4  klasės 34.7 KB
Geografijos rezultatai 1-4  klasės 41.94 KB
Matematikos rezultatai 1-4  klasės 64.8 KB
Fizikos rezultatai 1-4 klasės 33.5 KB
Chemijos rezultatai 1-4 klasės 37.5 KB
Biologijos rezultatai 1-4 klasės 47.5 KB
Informatikos  rezultatai 3 - 4 klasės 26.47 KB
Vokiečių kalbos rezultatai 1-4  klasės 42.78 KB
Rusų kalbos rezultatai 1-4  klasės 37.08 KB
Prancūzų kalbos rezultatai 1-4  klasės 37.89 KB
2010-2011 m.m. Ukmergės rajono mokinių dalykinių olimpiadų rezultatai
Chemijos rezultatai 1-4 klasės 38.5 KB
Matematikos rezultatai 1-4  klasės 38.5 KB
Informatikos  rezultatai 3 - 4 klasės 16 KB
Biologijos rezultatai 1-4 klasės 39.5 KB
Lietuvių kalbos (gimtosiuos) rezultatai 1-4 klasės 47.5 KB
Dailės rezultatai 1- 4 klasės 72 KB
OLIMPIADŲ PRIZININKAI
OLIMPIADŲ PRIZININKAI 63.46 KB
2009-2010 m.m. Ukmergės rajono mokinių dalykinių olimpiadų rezultatai
Informatikos  rezultatai 3 - 4 klasės 18 KB
Informacinių technologijų  rezultatai 1 klasė 31 KB
Informacinių technologijų  rezultatai 2 klasė 30.5 KB
Informacinių technologijų  rezultatai 3 klasė 49 KB
Informacinių technologijų  rezultatai 4 klasė 49 KB
Biologijos  rezultatai 1 - 4  klasės 40.5 KB
Chemijos rezultatai 1 klasė 18 KB
Chemijos rezultatai 2 klasė 17 KB
Chemijos rezultatai 3 klasė 17 KB
Chemijos rezultatai 4 klasė 17 KB
Fizikos rezultatai 1 - 4  klasės 31 KB
Matematikos rezultatai 1 klasė 22.5 KB
Matematikos rezultatai 2 klasė 26.5 KB
Matematikos rezultatai 3 klasė 21 KB
Matematikos rezultatai 4 klasė 23 KB
Istorijos rezultatai 1 - 4  klasės 105.5 KB
Geografijos rezultatai 1 - 4  klasės 76 KB
Dailės rezultatai 1 - 4  klasės 45.5 KB
Lietuvių kalbos (gimtosios) rezultatai 1 - 4  klasės 61.5 KB
Vokiečių kalbos rezultatai 3 klasės 42 KB
Rusų kalbos rezultatai 2 - 3 klasės 31.5 KB
Anglų kalbos rezultatai 3 klasės 62.5 KB
Akademiniai pasiekimai Dydis
2022-2023 mokslo metų pirmūnai 125.7 KB
2023 m. brandos egzaminų šimtukai 311.76 KB
2022 m. brandos egzaminų rezultatų lyginamoji analizė 1.18 MB
2021-2022 mokslo metų pirmūnai 124.18 KB
2022 m. brandos egzaminų šimtukai 308.28 KB
2021 m. brandos egzaminų rezultatų lyginamoji analizė 1.18 MB
2020-2021 mokslo metų pirmūnai 127.13 KB
2021 m. brandos egzaminų šimtukai 308.08 KB
2019-2020 mokslo metų pirmūnai 223.13 KB
2020 m. brandos egzaminų šimtukai 425.86 KB
2018-2019 mokslo metų pirmūnai 223.82 KB
2019 m. brandos egzaminų šimtukai 356.17 KB
2017-2018 mokslo metų pirmūnai 206.41 KB
2018 m. brandos egzaminų šimtukai 439.12 KB
2016-2017 mokslo metų pirmūnai 216.7 KB
2017 m. brandos egzaminų šimtukai 297.52 KB
2015-2016 mokslo metų pirmūnai 213.95 KB
2016 m. brandos egzaminų šimtukai 299.59 KB
2014-2015 mokslo metų pirmūnai 228.7 KB
2015 m. brandos egzaminų šimtukai 267.81 KB
2013-2014 mokslo metų pirmūnai 151.44 KB
2014 m. brandos egzaminų šimtukai 302.82 KB
2012-2013 mokslo metų pirmūnai 152.83 KB
2013 m. brandos egzaminų šimtukai 259.4 KB
2011-2012 mokslo metų pirmūnai 52.47 KB
2012 m. brandos egzaminų šimtukai 44.5 KB
2010-2011 mokslo metų pirmūnai 85.44 KB
2011 m. brandos egzaminų šimtukai 43.62 KB
2009-2010 mokslo metų pirmūnai 74.44 KB
2010 m. brandos egzaminų šimtukai 61.25 KB
2008-2009 mokslo metų pirmūnai 267.54 KB
2009 m. brandos egzaminų šimtukai 274.39 KB
Chemijos olimpiados rezultatai I-IV klasės 1.66 MB
LR Švietimo ir mokslo ministerija OECD PISA 2015 pagrindinio tyrimo rezultatai 321.78 KB
LR Švietimo ir mokslo ministerija OECD PISA 2012 pagrindinio tyrimo rezultatai 141.57 KB
Istorijos olimpiados rezultatai 211.32 KB
Lietuvių k. ir literatūros olimpiados rezultatai 9-10 kl. 206.98 KB
Matematikos olimpiados rezultatai 210.23 KB
Lietuvių k. ir literatūros olimpiados 11-12 kl. rezultatai 203.58 KB
Informatikos olimpiados rezultatai 297.4 KB
Chemijos olimpiados rezultatai 730.66 KB
Jaunųjų filologų konkursas 364.88 KB
Prancūzų kalbos olimpiada 385.68 KB
Biologijos olimpiada 668.99 KB
Anglų kalbos olimpiada 11 kl. 386.74 KB
Fizikos olimpiada 96.45 KB
Rusų (užsienio) kalbos olimpiada 401.22 KB
Tvarkaraščiai Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 136 KB