Ugdymo planas

Mokslo metų trukmė, ugdymo organizavimas

2022-2023 mokslo metai.

1.  Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia  2022 m. rugsėjo 1 d.

2. Ugdymo proceso trukmė, I–II gimnazijos klasės mokiniams –185 (37 savaitės) ugdymo dienos, III gimnazijos klasių mokiniams –180 (36 savaitės),  IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 (34 savaitės) ugdymo dienos.

3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

4. Gimnazijos tarybos sprendimu vasaros atostogų pradžia birželio 22 d .

5. Gimnazijos tarybos sprendimu, ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:

Pusmetis

Pradžia

Pabaiga

1-asis pusmetis

I-IV gimnazijos klasė

2022 m. rugsėjo 1 d.

2023 m. sausio 27 d.

2-asis pusmetis

I-II gimnazijos klasė

2023 m. sausio 30 d.

2023 m. birželio 21 d.

2-asis pusmetis

III gimnazijos klasė

2023 m. sausio 30 d. 2023 m. birželio 15 d.

2-asis pusmetis

IV gimnazijos klasė

2023 m. sausio 30 d.

2021 m. birželio 1 d.

6. Pamokos pradedamos 8.00 valandą. I-IV klasių mokiniams pamokos trukmė 90 min., išskyrus kūno kultūros dalyką I-II klasėse ir mokomuosius dalykus, kuriems skirta viena savaitinė pamoka arba bendras savaitinių pamokų skaičius - nelyginis.

7. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

8. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

9. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, vykdymo nuotoliniu būdu ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, mokyklos vadovas sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su Ukmergės rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus įgaliotu asmeniu.

10. Jei oro temperatūra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti I–IV gimnazijos klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, organizuojamas nuotolinis mokymas/sis arba mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektoriniame dienyne ar kitoje virtualioje mokymo/si sistemoje. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

11. Gimnazijos tarybos sprendimu numatytos kitokio ugdymo(si) dienos:

Data

Veiklos pavadinimas

Rugsėjo 2 diena

Klasės auklėtojo diena

Spalio trečia savaitė

Misijos diena „Tu esi mano mylimasis sūnus“

Spalio 28 diena

Gimnazijos diena

Lapkričio 30 diena

Etninės kultūros diena.

Gruodžio 23 diena

Kalėdinis rytmetys 

Kovo antra savaitė

Universitetų diena 

Gegužės antra savaitė

Karjeros diena 

Gegužės paskutinis šeštadienis

Dalyvavimas Ukmergės miesto šventėje

Paskutinė mokslo metų savaitė

(3 dienos)

Projektas „Pasivaikščiojimai po Ukmergę“

Atnaujinta: 2023-01-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.05 - 12.50
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30