Ugdymo planas

Mokslo metų trukmė, ugdymo organizavimas

2021-2022 mokslo metai.

1.  Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia  2021 m. rugsėjo 1 d.

2. Ugdymo proceso trukmė, I–II gimnazijos klasės mokiniams –185 (37 savaitės) ugdymo dienos, III gimnazijos klasių mokiniams –180 (36 savaitės),  IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 (33 savaitės) ugdymo dienos.

3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

4. Gimnazijos tarybos sprendimu vasaros atostogų pradžia birželio 23 d .

5. Gimnazijos tarybos sprendimu, ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:

Pusmetis

Pradžia

Pabaiga

1-asis pusmetis

I-IV gimnazijos klasė

2021 m. rugsėjo 1 d.

2022 m. sausio 21 d.

2-asis pusmetis

I-II gimnazijos klasė

2022 m. sausio 24 d.

2022 m. birželio 22 d.

2-asis pusmetis

III gimnazijos klasė

2022 m. sausio 24 d. 2022 m. birželio 15 d.

2-asis pusmetis

IV gimnazijos klasė

2022 m. sausio 24 d.

2021 m. gegužės 25 d.

6. Pamokos pradedamos 8.00 valandą. I-IV klasių mokiniams pamokos trukmė 90 min., išskyrus kūno kultūros dalyką I-II klasėse ir mokomuosius dalykus, kuriems skirta viena savaitinė pamoka arba bendras savaitinių pamokų skaičius - nelyginis.

7. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

8. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

9. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, vykdymo nuotoliniu būdu ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, mokyklos vadovas sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su Ukmergės rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus įgaliotu asmeniu.

10. Jei oro temperatūra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti I–IV gimnazijos klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, organizuojamas nuotolinis mokymas/sis arba mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektoriniame dienyne ar kitoje virtualioje mokymo/si sistemoje. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

11. Gimnazijos tarybos sprendimu numatytos kitokio ugdymo(si) dienos:

Data

Veiklos pavadinimas

2021 m. spalis

Gimnazijos diena

2021 m. lapkritis (paskutinė savaitė)

Etninės kultūros diena.

2021 m. gruodžio mėn. paskutinė mokymosi diena.

Kalėdinis rytmetys

2022 m. kovo antra savaitė

Universitetų diena

2022 m. gegužės antra savaitė

Karjeros diena

2022 m. gegužė (paskutinis šeštadienis)

Dalyvavimas Ukmergės miesto šventėje

2022 m. paskutinė mokslo metų savaitė

(5 dienos)

Projektas „Pasivaikščiojimai po Ukmergę“

Atnaujinta: 2022-02-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30