Nuostatai ir tvarkos

Nuostatai Dydis
Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos nuostatai  260.45 KB
Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 578.59 KB
Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 460.27 KB
Gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas 374.09 KB
Mokinio elgesio taisyklės 283.49 KB
Mokinių priėmimo/išvykimo ir paskirstymo į klases tvarkos aprašas 280.6 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 1.18 MB
Elektroninio dienyno TAMO pildymo tvarkos aprašas 333.1 KB
Mokinių pažintinių, edukacinių ir profesinio orientavimo išvykų organizavimo ir joms skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašas 227.37 KB
Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 446.17 KB
Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 227.13 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo  gimnazijoje tvarkos aprašas 546.8 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 203.66 KB
Mokinių uniformos dėvėjimo taisyklės 201.12 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka 379.31 KB
Sveikatos priežiūros organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 24.77 KB
Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 127 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas. 169.03 KB
Gimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 221.91 KB
Asmens duomenų tvarkymo politika 210.22 KB
Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas 2.05 MB
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 332.35 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 437.78 KB
Gimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 221.91 KB
Metų gimnazisto rinkimų nuostatai 197 KB
Buhalterinės apskaitos vadovas 556.74 KB
Vidaus kontrolės politika 434.21 KB
Finansų kontrolės taisyklės 256.25 KB
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 431.77 KB
Veiklos darbų pasiskirstymas tarp gimnazijos vadovų 194.22 KB
Lietuvių kalbos ugdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 287.55 KB
Įsakymas dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti ar neserga Covid-19 liga, sveikatos patikrinimų 120.89 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas 370.12 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje 390.5 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo aprašas 584.47 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 409.71 KB
Švietimo stebėsenos tvarkos aprašas 298.49 KB
Pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 387.91 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 521.8 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 204.93 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 630.09 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 202.74 KB
Socialinio pedagogo  pareigybės aprašas 202.85 KB
Skaityklos bibliotekininko pareigybės aprašymas 28.7 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 208.26 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 438.51 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 193.44 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 194.51 KB
Sargo pareigybės aprašymas 513.78 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 206.48 KB
Mokytojų pareigybių aprašymas Nr.1-12 9.62 MB
Mokytojų pareigybių aprašymas Nr.13-27 11.43 MB
Mokytojų pareigybių aprašymas Nr.1-3 2.46 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 378.2 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 205.93 KB
TŪM projekto veiklų koordinatoriaus pareigybės aprašymas 198.83 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 196.14 KB

Atnaujinta: 2024-03-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30