Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos narių sąrašas 2020 - 2021

Mokytojų tarybos pirmininkas - Vitalija Žiupkienė

Mokytojų tarybos pirmininko pavaduotoja - Justina Darulienė

Nr. Vardas pavardė Pareigybė
1 Zita Markauskienė Lietuvių kalbos mokytoja
2 Lina Matakanskienė Lietuvių kalbos mokytoja
3 Jūratė Reinardaitė Lietuvių kalbos mokytoja
4 Vitalija Žiupkienė Lietuvių kalbos mokytoja
5 Ramutė  Gilvydienė Anglų kalbos mokytoja
6 Audronė  Mockienė Anglų kalbos mokytoja
7 Genovaitė Pavasarienė Anglų kalbos mokytoja
8 Jelena Piragienė Anglų kalbos mokytoja
9 Daiva Vaišvilienė Anglų kalbos mokytoja
10 Elena Vinickienė Anglų kalbos mokytoja
11 Svetlana Rubliauskienė Rusų kalbos mokytoja
12 Snaiguolė Pocienė Rusų kalbos mokytoja
13 Edita Augustinienė Vokiečių kalbos mokytoja
14 Alma  Kubrakovienė Prancūzų kalbos mokytoja
15 Rita Baltaragienė Matematikos mokytoja
16 Adolfas  Girdžiūna Direktorius
17 Rima  Perednienė Matematikos mokytoja
18 Vida Šimonienė Matematikos mokytoja
19 Laimonas Latvys Matematikos mokytojas
20 Audrius Valašinas Informacinių technologijų mokytojas
21 Stasys Baltaragis Informacinių technologijų mokytojas
22 Rasa Mogenienė Fizikos mokytoja
23 Giedrė Paknienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
24 Gražina Petkevičienė Chemijos mokytoja
25 Raimondas Platūkis Biologijos mokytojas
26 Elvyra Kriaučiūnienė Biologijos mokytoja
27 Daiva Sinkevičienė Istorijos mokytoja
28 Vytautas Čiulada Istorijos mokytojas
29 Dalia Vaičiūnienė Geografijos mokytoja
30 Ramutė  Sakalauskienė Tikybos  mokytoja
31 Justina Darulienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, etikos mokytoja
32 Jūratė Martinkutė Muzikos mokytoja
33 Jolita Šlepetienė Dailės mokytoja
34 Romualda Zareckienė Dailės mokytoja
35 Natalija Kovarskienė Teatro mokytoja
36 Vida Krištaponis Ekonomikos mokytojas
37 Edita Pečiulienė Technologijų mokytoja
38 Artūras Žilinskas Technologijų mokytojas
39 Lina Nefienė Choreografijos mokytoja
40 Kastytis  Kvietkauskas Fizinio ugdymo mokytojas
41 Vilija Rutkauskienė Fizinio ugdymo mokytoja
42 Saulius Auglys-Stanevičius Neformalaus ugdymo mokytojas
43 Nomeda Dabužinskienė Psichologė
44 Justina Požerskienė Skaiyklos bibliotekininkė
45 Leonora Gričinaitė Bibliotekininkė

Mokytojų tarybos funkcija

1. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

2. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.

3. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Gimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

4. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, su posėdžių darbotvarkės klausimais susiję asmenys (mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), vietos bendruomenės nariai, socialiniai partneriai, gimnazijos savininko atstovai.

5. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus:

5.1 dėl tikslų ir nuostatų, kaip bus formuojamas ir įgyvendinamas Gimnazijos ugdymo turinys;

5.2 dėl Gimnazijos strateginio ir veiklos planų;

5.3 dėl Gimnazijos ugdymo plano: dalykui skiriamų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje; priemonių, kurios bus taikomos Gimnazijos uždaviniams įgyvendinti ir mokinių rezultatams pagerinti; ugdymo turinio integravimo; ugdymo turinio diferencijavimo, dalykų modulių, laikinųjų mokinių grupių sudarymo principų, neformaliojo švietimo pasiūlos ir organizavimo būdų; mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų ir laikotarpių; kt;

5.4 dėl švietimo pagalbos teikimo mokiniui galimybių ir būdų;

5.5 dėl bendradarbiavimo su mokinių tėvais, kitomis mokyklomis ir institucijomis būdų;

5.6 dėl atstovų, deleguojamų į Gimnazijos tarybą, mokytojų ir pagalbos specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją, rajono pedagogų konferenciją, kt.;

5.7 dėl kitų teisės aktais nustatytų ir Gimnazijos direktoriaus teikiamų klausimų.

6. Gimnazijos tarybos ir Mokytojų tarybos norminio pobūdžio nutarimai įteisinami direktoriaus įsakymu, tampa privalomi visai gimnazijos bendruomenei.

 

Atnaujinta: 2023-01-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30