Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos narių sąrašas 2023 - 2024

Mokytojų tarybos pirmininkas - Vitalija Žiupkienė

Mokytojų tarybos pirmininko pavaduotoja - Justina Darulienė

Nr. Vardas pavardė Pareigybė
1 Zita Markauskienė Lietuvių kalbos mokytoja
2 Lina Matakanskienė Lietuvių kalbos mokytoja
3 Jūratė Reinardaitė Lietuvių kalbos mokytoja
4 Vitalija Žiupkienė Lietuvių kalbos mokytoja
5 Ramutė  Gilvydienė Anglų kalbos mokytoja
6 Audronė  Mockienė Anglų kalbos mokytoja
7 Neringa Kašelynė Anglų kalbos mokytoja
8 Jelena Piragienė Anglų kalbos mokytoja
9 Daiva Vaišvilienė Anglų kalbos mokytoja
10 Elena Vinickienė Anglų kalbos mokytoja
11 Svetlana Rubliauskienė Rusų kalbos mokytoja
12 Snaiguolė Pocienė Rusų kalbos mokytoja
13 Edita Augustinienė Vokiečių kalbos mokytoja
14 Alma  Kubrakovienė Prancūzų kalbos mokytoja
15 Neringa Razumienė Matematikos, informacinių technologijų mokytoja
16 Adolfas  Girdžiūna Direktorius
17 Rima  Perednienė Matematikos mokytoja
18 Vida Šimonienė Matematikos mokytoja
19 Laimonas Latvys Matematikos mokytojas
20 Audrius Valašinas Informacinių technologijų mokytojas
21 Rasa Mogenienė Fizikos mokytoja
22 Giedrė Paknienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
23 Gražina Petkevičienė Chemijos mokytoja
24 Dalia Auglienė Biologijos mokytoja
25 Elvyra Kriaučiūnienė Biologijos mokytoja
26 Daiva Sinkevičienė Istorijos mokytoja
27 Vytautas Čiulada Istorijos mokytojas
28 Dalia Vaičiūnienė Geografijos mokytoja
29 Ramutė  Sakalauskienė Tikybos  mokytoja
30 Justina Darulienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, etikos mokytoja
31 Jūratė Martinkutė Muzikos mokytoja
32 Jolita Šlepetienė Dailės mokytoja
33 Monika Gitaitienė Ekonomikos mokytoja
34 Edita Pečiulienė Technologijų mokytoja
35 Artūras Žilinskas Technologijų mokytojas
36 Lina Nefienė Choreografijos mokytoja
37 Kastytis  Kvietkauskas Fizinio ugdymo mokytojas
38 Vilija Rutkauskienė Fizinio ugdymo mokytoja
39 Saulius Auglys-Stanevičius Neformalaus ugdymo mokytojas
40 Nomeda Dabužinskienė Psichologė
41 Justina Požerskienė Karjeros specialistas
42 Leonora Gričinaitė Bibliotekininkė

Mokytojų tarybos funkcija

1. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

2. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.

3. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Gimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

4. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, su posėdžių darbotvarkės klausimais susiję asmenys (mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), vietos bendruomenės nariai, socialiniai partneriai, gimnazijos savininko atstovai.

5. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus:

5.1 dėl tikslų ir nuostatų, kaip bus formuojamas ir įgyvendinamas Gimnazijos ugdymo turinys;

5.2 dėl Gimnazijos strateginio ir veiklos planų;

5.3 dėl Gimnazijos ugdymo plano: dalykui skiriamų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje; priemonių, kurios bus taikomos Gimnazijos uždaviniams įgyvendinti ir mokinių rezultatams pagerinti; ugdymo turinio integravimo; ugdymo turinio diferencijavimo, dalykų modulių, laikinųjų mokinių grupių sudarymo principų, neformaliojo švietimo pasiūlos ir organizavimo būdų; mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų ir laikotarpių; kt;

5.4 dėl švietimo pagalbos teikimo mokiniui galimybių ir būdų;

5.5 dėl bendradarbiavimo su mokinių tėvais, kitomis mokyklomis ir institucijomis būdų;

5.6 dėl atstovų, deleguojamų į Gimnazijos tarybą, mokytojų ir pagalbos specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją, rajono pedagogų konferenciją, kt.;

5.7 dėl kitų teisės aktais nustatytų ir Gimnazijos direktoriaus teikiamų klausimų.

6. Gimnazijos tarybos ir Mokytojų tarybos norminio pobūdžio nutarimai įteisinami direktoriaus įsakymu, tampa privalomi visai gimnazijos bendruomenei.

 

Atnaujinta: 2024-03-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30