Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba 2023-2025 m.

Nr.

Vardas, pavardė

Atstovauja

Pareigos taryboje

1.

Jolanta Kuprionienė

tėvų atstovas

Gimnazijos tarybos pirmininkas

2.

Lina Baublienė

tėvų atstovas

narė

3.

Artūras Dailidėnas

tėvų atstovas

narys

4.  Julija Želnienė tėvų atstovas narė

5.

Zita Markauskienė

mokytojų atstovas

narė

6.

Ramutė Gilvydienė

mokytojų atstovas

narė

7.

Rima Perednienė

mokytojų atstovas

narė

8.

Vitalija Žiupkienė

mokytojų atstovas

narė

9.

Ugnė Krikštaponytė

mokinių atstovas

narė

10.

Gustė Mackonytė

mokinių atstovas

narė

11.

Aurika Jusaitė

mokinių atstovas

narė

12.

Viltė Vaičiūnaitė

mokinių atstovas

narė

Gimnazijos tarybos funkcija

1. Gimnazijos taryba:

1.1 teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

1.2 pritaria Gimnazijos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planui, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;

1.3 teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo; 

1.4 svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

1.5 kiekvienais metais vertina Gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

1.6 svarsto Mokytojų tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

1.7 deleguoja atstovus į atviro konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją ir atstovus į Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją.

1.8 svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

2. Gimnazijos tarybos posėdyje be tarybos narių gali dalyvauti Gimnazijos steigėjo įgalioti asmenys, Gimnazijos priežiūrą vykdančių institucijų atstovai ir kviestiniai asmenys.

3. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

4. Gimnazijos Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, Gimnazijos direktorius  nustatę, kad Gimnazijos tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Gimnazijos tarybai svarstyti juos pakartotinai.

5. Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.

Atnaujinta: 2024-03-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30